กราฟสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "Hug นะ... ซีมะโด่ง"

แสดงจำนวนผู้ลงทะเบียน 10 อันดับแรก แบ่งตามรุ่นปีที่เข้า

แสดงจำนวนผู้ลงทะเบียนและจำนวนผู้ที่จ่ายเงินแล้ว แบ่งตามรุ่นปีที่เข้า