กราฟสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมงาน "Hug นะ... ซีมะโด่ง"

แสดงจำนวนผู้เข้างานแล้ว 10 อันดับแรก แบ่งตามรุ่นปีที่เข้า

แสดงจำนวนผู้ลงทะเบียนและจำนวนผู้ที่เข้างานแล้ว แบ่งตามรุ่นปีที่เข้า